Thiết bị Quan trắc môi trường

Quan trắc chất lượng không khí xung quanh

  • Các chỉ tiêu quan trắc bao gồm: lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ đioxit (NO2), ozone (O3), vi bụi 10um (PM10), vi bụi 2.5um (PM2.5)
  • Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05: 2013/BTNMT

Quan trắc chất lượng nước sinh hoạt

  • Các chỉ tiêu quan trắc lựa chọn bao gồm: độ đục, nồng độ pH, Clo khử trùng dư, Nitrat và tổng chất rắn hòa tan (TDS)
  • Có thể mở rộng tối đa: 12 chỉ tiêu quan trắc bổ sung
  • Theo thông tư 41/2018/TT-BYT và QCVN 01: 2009/BYT do bộ y tế ban hành.

Quan trắc cảnh báo ngập

  • Các chỉ tiêu quan trắc lựa chọn bao gồm: tốc độ dòng chảy trên sông, lưu lượng nước, mực nước.
  • Cảnh báo sớm hơn bằng phương pháp phân tích dữ liệu các nhánh sông đầu nguồn nước.
  • Có thể mở rộng: đo sức gió, lượng mưa…

Quan trắc độ mặn trên sông

  • Các chỉ tiêu quan trắc lựa chọn bao gồm: độ mặn, TDS, nhiệt độ nước, tỷ trọng nước.
  • Khả năng dự báo sớm theo chu kì nước và mô hình hóa dữ liệu qua nền tảng GIS