Phần mềm quan trắc môi trường

Tính năng

  • Đăng nhập: phần quyền tài khoản (Super admin, Admin, User)
  • Xem dữ liệu: theo thời gian thực, theo lịch sử (ngày, tháng, năm, khoảng thời gian lựa chọn)
  • Cảnh báo: qua web/email/sms gồm cảnh báo tình trạng hoạt động (ON/OFF) và quá ngưỡng
  • Cung cấp dữ liệu cho bên thứ 3: qua API truy xuất dữ liệu quan trắc, cảnh báo…