Hệ thống quản lý chiếu sáng

Tính năng

  • Đăng nhập: phần quyền tài khoản (Super admin, Admin, User)
  • Thống kê: theo dự án, khu vực, tủ điện và các đèn với các thông tin như vị trí, trạng thái hoạt động, giám sát các thông số, cài đặt điều khiển.
  • Cảnh báo: qua web gồm cảnh báo tình trạng hoạt động tín hiệu, kết nối và các sự cố quá dòng, quá nhiệt, hư hỏng bộ đèn…
  • Quản lý: tài khoản người dùng, các lệnh điều khiển do người dùng gởi, trạng thái thực thi, các sự kiện truyền dữ liệu từ thiết bị và logs toàn bộ các hoạt động xảy ra.
  • Xuất báo cáo: pdf, excel
  • Cung cấp dữ liệu cho bên thứ 3: qua API truy xuất dữ liệu quan trắc, cảnh báo…